Historie - část pátá (od roku 1975 do roku 1978)

14.04.2020

Nabízíme vám již pátou část zlínské šachové historie psanou v letech minulých panem Vladimírem Krupou.

V roce 1975 měl šachový oddíl stále ještě svůj "domov" v hostinci "Na rožku", kde se od roku 1973 potýkal se základními potížemi ve vybavení místností, osvětlením, otopem, vymalováním místností, nábytkovým zařízením jakož i opravami inventáře. Uvedené nedostatky se podařilo úsilím funkcionářů oddílu a někte-rých dalších členů postupně odstranit za mini-málního vynaložení finančních prostředků.

Důstojná oslava 50. výročí trvání šachového klubu měla však v těchto letech svou odvrácenou smutnou stranu, když z našich řad odešli dlouholetí členové Ota Sladkovský, Otta Jíra, Zdeněk Ingr a velký příznivec šachu dr. Kotolan.

Vedení šachového oddílu však spatřovalo nadále jako jeden z nejpřednějších úkolů propagace šachu na veřejnosti a získávání především mládeže na školách pro šachovou činnost.

Do vzdělávací činnosti při ODPM a na školách v šachových kroužcích se zapojili naši členové Macura, Komárek, Praus, Hába a Krupa.

V soutěžích hrálo celkem šest našich družstev, z nichž se vyznamenalo především A družstvo, které zvítězilo v krajském přeboru a postoupilo opět do národní ligy. Ostatní družstva hrála s průměrným úspěchem v nižších soutěžích: B družstvo v krajském přeboru II. třídy, další dvě v okresním přeboru a dvě v okresní soutěži.

Přebor oddílu vyhrál opět Macura a svůj úspěch slavil i v jedné skupině krajského přeboru, v níž zvítězil.

Na mezinárodním poli pokračoval družební styk se šachisty klubu BSG Rotation Berlin. Mezinárodní účast měl i jubilejní X. ročník vánočního turnaje mládeže, kterého se zúčastnili mladí šachisté z Moskvy, Budapešti a Berlína.

V turnaji žactva zvítězil mladý člen oddílu Jan Sosna.

Kromě uvedených akcí uspořádal oddíl v našem městě celostátní odborářskou soutěž, okresní přebor jednotlivců, kvalifikační turnaj do kraj-ského přeboru družstev a další významnou událostí byla též návštěva vynikajícího sovětského velmistra Salo Flohra, předváleč-ného československého přeborníka, který u nás sehrál simultánní produkci proti vybraným hráčům oddílu a též veřejnou simultánku proti 50hráčům v restauraci "U Jašů", která byla spojena s přednáškou se svými postřehy z mezinárodní šachové scény.

V té době pracoval výbor oddílu za předsed-nictví ing. Kovalčíka ve složení Vaculík, Komárek, Hefka, Macura, Krupa a Stránský.

V roce 1976 byla činnost výboru šachového oddílu zaměřena především na rozšiřování hráčské základny mládeže a její odborný šachový růst. I když na jedné straně docházelo k častému odchodu mladých šachistů z našeho města, zapříčiněné jejich studiem nebo zaměstnáním, bylo dosaženo velmi pěkných úspěchů u těch, kteří ještě u nás zůstávali. Především se to týká bratrů Petra a Zdeňka Hábových, Jana Sosny, Jaroslava Kožíka a Jarmily Břešťákové, kteří dosáhli významných úspěchů na turnajích v rámci okresu, kraje i na turnajích celostátních. Zásluhu na tom měl i náš kolektiv trenérů, který pracoval s mládeží na různých místech, kde byli činní Komárek, Vyoral, A. Hába, Praus a Kroupa.

Pokud se týká našich oddílových družstev, A družstvo bojovalo úspěšně ve II. lize, B družstvo vedlo krajskou soutěž II. třídy a žákovské družstvo okresní přebor.

V tomto roce byl opět uskutečněn tradiční vánoční turnaj mládeže a nadále byl udržován družstevní styk se šachisty klubu BSG Rotation Berlin.

Ve výboru šachového oddílu dochází ke změně předsedy, když odchází ing. Kovalčík na funkci vedoucího okresní šachové sekce po zemřelém Janu Šromovi, a v čelo výboru šachového oddílu nastoupil Emil Macura.

V dalším roce bylo navázáno na rozvíjení úspěšné šachové činnosti mládeže, což se projevilo tentokráte u žákovského družstva, které vyhrálo krajské kolo soutěže pionýrských oddílů. Jeho člen Jaroslav Kožík vyhrál i turnaj jednotlivců.

Družstvo mládeže pak bojovalo i mezi dospělými v okresním přeboru a také zde zvítězilo.

V těch letech probíhala rovněž zvláštní soutěž mládeže tzv. "Velká cena ČSSR" jako vícekolové střetnutí v různých místech republiky. Ve velmi silné konkurenci 126 družstev skončili naši mladí na 6. místě.

Za velmi dobré výsledky byli někteří naši mladí hráči nominováni do reprezentačního výběru mládeže Jihomoravského kraje, který pak podnikl zájezd do SSSR a utkal se tam s výběrem města Voroněž. Za nejlepší partii tohoto střetnutí obdržel zvláštní cenu náš oddílový člen Petr Hába, kterou mu předal exmistr světa v korespondenčním šachu Zagorovskij.

Ve stínu úspěchů mládeže zůstává výsledek A družstva dospělých, které ve velmi silné konkurenci oddílů II. ligy skončilo na 6. až 8. místě.

V roce 1978 byla věnována opět značná pozornost výchově mládeže a pro výbor oddílu bylo velkým zadostiučiněním, že úspěchy dorostu a žáků nedaly na sebe dlouho čekat. Mezi největší úspěchy bylo možno řadit vítězství dorostenců na přeboru ČSR v Běstviné, kde náš oddíl reprezentovali L. Mikulčík, Sosna, Kožík, Petr a Zdeněk Hábové, Konečný, Suchý, Břešťáková a Schmidtová.

Také žáci se osvědčili 1. místem na krajském přeboru v Jemnici, na turnaji Velké ceny ČSSR v našem městě zvítězili a při celkovém hodnocení obsadili 4. místo.

V uvedeném roce podnikli členové našeho oddílu dva zahraniční zájezdy, z nichž první se týkal zájezdu do města Čerepovec na východ od Moskvy, kde byly uspořádány dvě utkání, v nichž zvítězili domácí v poměru 5:3 a 5,5:2,5. Ve značně kombinované sestavě jeli naši dospělí členové v témže roce také do Polska, kde se střetli s družstvem města Lódže a Piotrkówa.

Značným neúspěchem skončily boje našeho A družstva v II. lize, které odsoudily náš oddíl na sestup do nižší soutěže.